תנאי שימוש באתר המכירות של BOSE - ISRAEL

 1. כללי
  1. אתר זה (להלן: "האתר"), הינו אתר אינטרנט בבעלותה של ניופאן בע"מ, מספר חברה 511133696 (להלן: "ניופאן") שכתובתה רחוב רוז'נסקי 14, ראשון לציון. האתר מופעל על ידי גוגל ישראל בע"מ, מספר חברה 513695478 (להלן: "גוגל"). האתר מאפשר רכישה מקוונת של מוצרים שמיובאים ומשווקים על ידי ניופאן ואשר להם מספקת ניופאן שירות תיקונים כנדרש על פי דין, על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.
  2. תנאי שימוש אלו יחולו על כל שימוש באתר ו/או רכישה שתתבצע דרכו. הגלישה באתר ו/או הרכישה באמצעותו ו/או כל שימוש אחר באתר (להלן: "השימוש באתר") מהווה אישור והסכמה של המשתמש או הגולש (להלן: "המשתמש") לתנאי השימוש. המשתמש מצהיר ומאשר כי קרא את תנאי השימוש בעיון וכי הוא מודע ומסכים להם במלואם. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש או לחלקם, המשתמש מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.
  3. כותרות הסעיפים הינן לשם נוחות והתמצאות המשתמש, והן לא תשמשנה בפרשנות התקנון.
  4. האמור בתנאי השימוש מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוראות תנאי השימוש מתייחסות לשני המינים כאחד.
  5. ניופאן תהיה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא וללא צורך בהודעה מוקדמת, להפסיק את פעילות האתר ו/או לשנות את תנאי השימוש באתר ו/או להוסיף עליהם או לגרוע מהם ו/או לשנות את מבנה האתר ו/או מראהו ו/או את תוכנם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים באמצעותו, והמשתמש מוותר על כל טענה בנוגע לכך.
 2. השימוש באתר
  1. השימוש באתר ייעשה למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.  
  2. גולשים אשר גילם אינו עולה על 18 שנים ואשר מבקשים לעשות שימוש באתר, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר תנאי השימוש באתר זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת השימוש באתר.
 3. ביצוע רכישות באמצעות האתר
  1. המכירה באתר הינה מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי (מכירה רגילה).
  2. המשתמש יהא רשאי לבחור מבין מגוון הפריטים שיוצעו למכירה באמצעות האתר, ויבחר את הכמות הרצויה של המוצר המבוקש. מגוון הפריטים ייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של ניופאן.
  3. ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר לכל משתמש אשר בבעלות כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.
  4. ניופאן תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע את הגישה לרכישה ו/או הגלישה של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון זה ו/או לפי כל דין, או המנסה לפגוע באופן כלשהו בניהול הרכישות באתר ו/או בפעילותו התקינה של האתר .
  5. המשתמש ימסור פרטים אישיים הנחוצים לניופאן לצורך חיוב כרטיס האשראי שלו, לצורך התקשרות עמו ולצורך משלוח המוצר אליו (להלן: "מסירת פרטים אישיים").
  6. המשתמש מצהיר כי הפרטים שימסור במהלך הרכישה יהיו אמיתיים, מלאים ומדויקים. ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים, ניופאן לא תוכל להבטיח את ביצוע הרכישה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לניופאן בשל כך, וזאת בין היתר לפי חוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש), תשכ"ח-1968.
  7. המשתמש מצהיר כי הוא יודע כי לא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את המידע המבוקש על ידי ניופאן, וכי המטרה לשמה מבוקש המידע היא לצורך השלמת העסקה ולצורך התקשרות עתידית של ניופאן עם המשתמש.
  8. ניופאן תבדוק את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי המתאימה (להלן: "חברת האשראי") – יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שניופאן תקבל את אישור חברת האשראי בדבר ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית. מועדי המשלוח של הרכישה יחושבו רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי, ניופאן תיידע את המשתמש על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את הרכישה כאילו לא בוצעה.
 4. משלוח ואספקה
  1. ניופאן תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר, לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו, על פי התנאים המפורטים להלן. ניופאן מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש ולכתובת אשר ציין המשתמש. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא .
  2. מועד אספקת המוצרים הוא 7 ימי עבודה (ימים א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) כאשר תחילת ספירתם היא ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. ניופאן תעשה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצרכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות המשלוח. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 16:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העבודה שלמחרת.
  3. עלות המשלוח תהיה כדלקמן (עלויות/תעריפים אלו יעודכנו מעת לעת בהתאם לתעריפי חברות המשלוחים):
   1. מוצר קטן – 49 ₪.
   2. מוצר גדול – 150 ₪.
   3. תנור או מקרר בנפח של עד 300 ליטרים – 200 ₪.
   4. כל מוצר בנפח הגדול מ-300 ליטרים – 300 ₪ או יותר, בהתאם למחיר שיופיע באתר לצד המוצר.
  4. ניופאן לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ומלאים שמסר המשתמש ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של ניופאן לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני וכיוצא באלה . באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, חברת המשלוחים מטעם ניופאן תעמיד לרשות המשתמש את המוצרים במקום סמוך מקובל, אשר יתואם מראש .
 5. פעילות האתר
  1. השירות באתר ניתן כמות שהוא (AS IS) ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה בקשר עם תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו .
  2. ניופאן עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינותו ופעילותו של האתר. למרות האמור, ניופאן אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת המאפשרים את הגישה לרשת האינטרנט .
 6. אחריות ושרות
  1. המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ולהם מעניקה ניופאן שירות ואחריות לאחר מכירה כנדרש על פי דין וכמפורט בתעודת האחריות המצורפת למוצר.
  2. בכל מקרה שהמשתמש סבור כי קיבל מוצר פגום עליו לפנות לשירות הלקוחות של ניופאן על מנת לטפל בפנייתו, בהתאם להוראות תעודת האחריות המסופקת עם המוצר ולהוראות כל דין .
 7.  קניין רוחני
  1. כל זכויות הקניין הרוחני של ניופאן לרבות בגין עיצובו הגרפי של האתר, האתר עצמו, כתובתו, קוד המקור שלו, התמונות, בסיסי הנתונים, פרטי המוצרים וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם רכושה הבלעדי של ניופאן .
  2. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת המוצרים וכיוצא באלה) בלא קבלת רשותה המפורשת של ניופאן מראש ובכתב. יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, באופן מסחרי או פרטי .
  3. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד .
  4. מי שמוסר מידע לפרסום באתר - ויהיה זה מאמר, ידיעה, תגובה או כל מידע אחר - מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי הוא בעל כל הזכויות בו וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום. במסירת המידע הוא מקנה לנו רישיון-חינם, כלל עולמי, לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתנו בכל אחד מאתרי האינטרנט של ניופאן ובכל אמצעי תקשורת או פרסום אחר המשמש אותנו 
 8. שונות
  1. ניופאן ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא .
  2. ניופאן לא תהא אחראית לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים. כמו כן ניופאן אינה מתחייבת כי הקישור יוביל לאתר קיים / פעיל .
  3. ככל שנפלה טעות בתיאור הצבע ו/או במראהו ו/או בצורתו של המוצר, הדבר לא יחייב את ניופאן. התמונות והצבעים שיוצגו באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בינם לבין צבעי ו/או מראה ו/או צורות המוצרים במציאות ולמשתמש לא תהא כל טענה בשל כך .
  4. רישומיה הממוחשבים של ניופאן בקשר עם ביצוע פעולות על ידי המשתמשים באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות אותן הפעולות .
  5. ניופאן תהא רשאית לשנות את הוראות תנאי שימוש אלו מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  6. תקנון זה וכל סכסוך הקשורים בו יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מהתקנון או הקשור בו תוקנה לבית המשפט המוסמך, לפי העניין, בתל אביב.

9. ביטול עסקה

הודעה על ביטול עסקה מכל סיבה שהיא תהיה באמצעות אחד מאמצעי התקשורת הבאים: 

בהודעת ביטול בכתב, על הלקוח לציין את שמו המלא ומס' הטלפון. בהודעת ביטול בעל פה, על הלקוח גם לציין את מס' ההזמנה.

9.1 המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר או ממועד קבלת מסמך הכולל את פרטי העסקה, המאוחר מבין השניים בהתאם ובכפוף להוראות כל דין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות מכוחו (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

9.2 יובהר ויודגש כי ביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח למשתמש, יהיה כפוף להשבת המוצר לכל אחת מחנויות ניופאן Outlet על ידי המשתמש או לחלופין לתיאום איסופו של המוצר על ידי חברת הובלה של ניופאן פרו על חשבונו של המשתמש, כשהמוצר שלם, באריזתו המקורית, וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

9.3 יובהר כי, בהתאם לכל דין, ניופאן פרו  תהא רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪, הנמוך מבניהם, ובניכוי עלות סליקת כרטיס האשראי, בכל מקרה של ביטול העסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, הכול בהתאם ובשיעורים הקבועים בדין.

9.4 במידה והמשתמש לא השלים את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ומספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) באמצעותו יתבצע התשלום ו/או כל פרט מידע דרוש אחר, במועד ביצוע ההזמנה, ניופאן פרו  תהא רשאית לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

9.5 בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון" ו/או כל אירוע שאינו בשליטת ניופאן פרו  ו/או מי מטעמה, לא יתאפשר ניהול האתר כסדרו ו/או אספקת המוצרים ו/או עמידה בהתחייבות כלשהי של ניופאן פרו  באופן מלא או חלקי, תהא ניופאן פרו  רשאית לבטל את העסקאות וההתקשרויות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות אירועים ביטחוניים ו/או פעולות איבה ו/או מצבי חירום כלל ארציים או נקודתיים, שביתות או השבתות, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות ולרבות חבלות כלשהן.

9.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ניופאן פרו  תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, במקרה ונפלה בהצעה לרכישת מוצר טעות סופר חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ניופאן פרו  תהא רשאית לבטל כל הזמנה, במקרה בו קיים חשד כי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו מנסים או ניסו לחבל במזיד בפעילות האתר ו/או ניופאן פרו .